Privacybeleid

We respecteren de privacy van alle gebruikers van de site van Bresser. Bij onze activiteiten is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bresser, hierna ook aan te duiden als ‘Bresser’. De actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website, www.bresser.nu. 

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken 

U bent vrij om onze website bezoeken en te verkennen zonder informatie over uzelf te verstrekken. Als u gebruik maakt van onze producten of diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het solliciteren via de website, het aanvragen van informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, apps, social media en andere diensten, zoals evenementen of bijeenkomsten. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden: 

  • Het nakomen van een overeenkomst; 
  • De afhandeling van uw verzoek om informatie; 
  • De afhandeling van uw klacht; 
  • De verwerking van uw sollicitatie; 
  • Het aanbieden van producten en diensten 
  • voldoen aan de wettelijke vereisen. 

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Bresser en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere aan Bresser gebonden producten en/of diensten. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen. 

2. Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat. 

3. Delen van persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien: 

  • U daar toestemming voor hebt gegeven; 
  • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn; 
  • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Bresser. Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Bresser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens geldt ook indien dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn. In alle overige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken met uw uitdrukkelijke toestemming. 

4. Cookies 

Bresser maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten en na te gaan hoe de site wordt gebruikt. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies wij wel of niet mogen plaatsen. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

5. Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren. 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Externe websites 

Onze website biedt links naar andere websites aan. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die zijn onderworpen aan enig privacy- en ander beleid dat deze externe websites hebben. 

7.  Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Bresser  Viltweg 1p 3295 KT, ’s-Gravendeel. Heeft u vragen over ons privacybeleid? Stuur een e-mail naar info@bresser.nu.

8. Wijziging privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden.