Over Bresser

Bresser is al ruim 40 jaar gespecialiseerd in funderingsverbetering, aardbevingsbestendig maken, vijzelen en verplaatsen van uiteenlopende objecten. Inmiddels zijn tientallen individuele woningen, woonblokken, flats, bruggen, viaducten, landtanks, kerken, molens of andersoortige monumenten succesvol aangepakt.

Familiebedrijf

Bresser is een echt familiebedrijf, waarin professionals vaak al vele jaren werken. Inmiddels is de algemene leiding in handen van de tweede generatie Bresser. We voeren projecten uit in binnen- en buitenland. Indien mogelijk, werken we met lokale arbeidskrachten. Voorafgaand en bij de uitoefening van hun werkzaamheden krijgen zij uitleg en begeleiding van onze professionals.

 

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Corporate governance

Bresser streeft naar een nauwkeurige en kosteneffectieve uitvoering van de werkzaamheden. Naast dit kwaliteitsstreven neemt Bresser beslissingen vanuit een sociale-, ecologische en economische insteek. Dit leidt tot een betrouwbare organisatie met een gezonde werkomgeving en tevreden klanten. Bresser onderschrijft de OESO-richtlijnen en streeft ernaar dat zij en haar partners deze richtlijnen nakomen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bresser kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit houdt in dat ons bedrijf een bijdrage levert aan bestaande en te ontwikkelen maatschappelijke instanties en kennisinstituten in relatie tot het vakgebied. Ook streven we ernaar om jaarlijks op meerdere momenten een bijdrage te leveren aan de scholing van jongeren. Dit gebeurt door het geven van gastlessen, projectbezoeken en het leveren van een bijdrage in scholing door derden.

 

Veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en derden

Tot onze beleidsdoelstellingen behoort ook het zo goed mogelijk borgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en derden tijdens de arbeid. Deze doelstellingen zijn van belang voor het individu, de maatschappij en voor ons bedrijf.

De kwaliteit van ons werk wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de arbeid. Wij streven ernaar om persoonlijk letsel, materiele- en milieuschade te voorkomen. Dit realiseren wij aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook kan de stand van de techniek, gezondheids- of milieukunde aanleiding geven om ons VGM-beleid aan te scherpen.

Essentiële onderdelen zoals instructie, overleg en toezicht, krijgen prioriteit in onze bedrijfsvoering. Bij het voorkomen van ongevallen en milieu-incidenten is goed management, samenwerking en overleg met alle betrokkenen, dus leidinggevenden en overige werknemers samen, onontbeerlijk.

Certificering

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu

Om de beleidsdoelstelling te realiseren is een KAM-systeem, inclusief Plan-Do-Check-Act stuurcyclus, ontwikkeld dat alle activiteiten van Bresser omvat. KAM staat voor de samenvoeging van de aspecten Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Het KAM-systeem is zodanig opgezet dat naleving leidt tot een eindproduct dat aantoonbaar voldoet aan de specificaties waarbij alle contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Het is de bedoeling dat alle medewerkers vanuit hun rol een bijdrage leveren aan het continu verbeteren van het bedrijfsbeleid. Plannen, bevindingen en aanpassingen worden gedeeld en uitgewerkt.

Contact

Bresser werkte ondermeer voor