Over Bresser

Bresser is al 40 jaar gespecialiseerd in funderingsverbetering, aardbevingsbestendig maken, vijzelen en verplaatsen van uiteenlopende objecten. Inmiddels zijn tientallen individuele woningen, woonblokken, flats, bruggen, viaducten, landtanks, kerken, molens of andersoortige monumenten succesvol aangepakt.

Familiebedrijf

Bresser is een echt familiebedrijf, waarin professionals vaak al vele jaren werken. Inmiddels is de algemene leiding in handen van de tweede generatie Bresser. We voeren projecten uit in binnen- en buitenland. Indien mogelijk, werken we samen met lokale arbeidskrachten. Voorafgaand en bij de uitoefening van hun werkzaamheden krijgen zij uitleg en begeleiding van onze professionals.

 

Certificaten
Bresser is VCA-, ISO- en CO2-gecertificeerd

Corporate governance

Bresser streeft naar een nauwkeurige en kosteneffectieve uitvoering van de werkzaamheden. Naast dit kwaliteitsstreven nemen we beslissingen vanuit een sociale-, ecologische en economische insteek. Dit leidt tot een betrouwbare organisatie met een gezonde werkomgeving en tevreden klanten. Bresser onderschrijft de OESO-richtlijnen en streeft ernaar dat zij en haar partners deze richtlijnen nakomen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bresser kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit houdt in dat ons bedrijf een bijdrage levert aan bestaande en te ontwikkelen maatschappelijke instanties en kennisinstituten in relatie tot het vakgebied. Ook leveren we jaarlijks op meerdere momenten een bijdrage aan de opleiding van jongeren. Dit gebeurt door gastlessen te geven, projectbezoeken te organiseren en een bijdrage te leveren aan scholing door derden.

 

Veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en derden

Tot onze beleidsdoelstellingen behoort ook dat we de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en derden tijdens de arbeid zo goed mogelijk borgen. Deze doelstellingen zijn belangrijk voor het individu, de maatschappij en voor ons bedrijf.

De kwaliteit van ons werk wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de arbeid. Daarom streven we ernaar om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen. Dit realiseren we door een inventarisatie en evaluatie van voorkomende risico’s in ons bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (VGM). De stand van de techniek, gezondheid- of milieukunde kan ook aanleiding zijn om ons VGM-beleid aan te scherpen.

Essentiële onderdelen zoals instructie, overleg en toezicht, krijgen prioriteit in onze bedrijfsvoering. Bij het voorkomen van ongevallen en milieu-incidenten is goed management, samenwerking en overleg met alle betrokkenen, dus leidinggevenden en overige werknemers samen, onontbeerlijk.

Certificering

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM)

Om de beleidsdoelstellingen te realiseren is een KAM-systeem, inclusief Plan-Do-Check-Act stuurcyclus, ontwikkeld dat alle activiteiten van Bresser omvat. KAM staat voor de samenvoeging van de aspecten Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Het KAM-systeem is zodanig opgezet dat naleving leidt tot een eindproduct dat aantoonbaar voldoet aan de specificaties waarbij alle contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Het is de bedoeling dat alle medewerkers vanuit hun rol een bijdrage leveren aan het continu verbeteren van het bedrijfsbeleid. De plannen, bevindingen en aanpassingen worden gedeeld en uitgewerkt.

Contact

Bresser werkte ondermeer voor