Corporate governance

Bresser streeft naar een nauwkeurige en kosteneffectieve uitvoering van haar werkzaamheden. Naast dit kwaliteitsstreven maakt Bresser beslissingen vanuit een sociale-, ecologische en economische insteek. Dit leidt tot een betrouwbare organisatie met een gezonde werkomgeving en tevreden klanten.

Bresser kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit houdt in dat ons bedrijf een bijdrage levert aan bestaande en te ontwikkelen maatschappelijke instanties en Kennisinstituten in relatie tot haar vakgebied. Ook streven we ernaar om jaarlijks op meerdere momenten een bijdrage te leveren aan de scholing van jeugd. Dit gebeurt door het geven van gastlessen, projectbezoeken van jeugd en het leveren van een bijdrage in scholing door derden.

Om de beleidsdoelstelling te realiseren is een KAM-systeem, inclusief Plan-Do-Check-Act stuurcyclus, ontwikkeld dat alle activiteiten van Bresser omvat. KAM staat voor de samenvoeging van de aspecten Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Het KAM-systeem is zodanig opgezet dat naleving leidt tot een eindproduct dat aantoonbaar voldoet aan de specificaties waarbij alle contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Het is de bedoeling dat alle medewerkers vanuit hun rol een bijdrage leveren aan het continu verbeteren van het bedrijfsbeleid. Plannen, bevindingen en aanpassingen worden gedeeld en uitgewerkt.

Tot onze beleidsdoelstellingen behoort ook het zo goed mogelijk borgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze werknemers en derden tijdens de arbeid. Deze doelstellingen zijn van belang voor het individu, de maatschappij en voor ons bedrijf.

De kwaliteit van ons werk wordt onder andere bepaald door de kwaliteit van de arbeid. Wij streven ernaar om persoonlijk letsel, materiele- en milieuschade te voorkomen. Dit realiseren wij aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Tevens kan de stand van de techniek, gezondheids- of milieukunde aanleiding geven om ons VGM-beleid aan te scherpen.

Essentiële onderdelen als instructie, overleg en toezicht, krijgen prioriteit in onze bedrijfsvoering. Bij het voorkomen van ongevallen en milieu-incidenten is goed management, samenwerking en overleg met alle betrokkenen, dus leidinggevenden en overige werknemers samen, onontbeerlijk.